Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

• Eğitim Programları ve Değerlendirme,
• Yabancı Dil Öğretimi,
• Türkçe Öğretimi
• Öğrenme Kuramları (Tam Öğrenme, İşbirlikli Öğrenme, Etkin Öğrenme, Çoklu Zeka, Proje Tabanlı Öğrenme, Yapılandırmacılık, Beyin Temelli Öğrenme, Kuantum öğrenme, Standartlara dayalı öğrenme, Öz Denetimli Öğrenme)
• Gençlik Sorunları

Yönettiği Doktora Tezleri

Doktora 1

• “Okuduğunu Anlama Düzeyinin ve Öğrenme için Ayrılan Zamanın Bilişsel Öğrenme Düzeyine Etkisi”, Vildan Egelioğlu, Hacettepe Üniversitesi, 1989.
• “Yöntem Farklılığının Erişiye Katkısı”, Güzin Büyükkurt, Hacettepe Üniversitesi, 1989.
• “Coursebook Analysis and Design for ELT in the State Schools in Turkey”, Aydan Ersöz, Gazi Üniversitesi, 1990.
• “Metinden Öğrenme İlkelerine Göre Hazırlanan Ders Kitabının Öğrenci Erişicisine Etkisi”, Saba Yalçın, Hacettepe Üniversitesi, 1994.
• “İlkokul II. Sınıf Hayat Bilgisi Dersini Okutan Öğretmenlerin Bu Dersteki Etkinliklere Ayırdıkları Sürenin Değerlendirilmesi”, Nurdan Kalaycı, Hacettepe Üniversitesi, 1994.
• “Attitudes of Students Toward Computer (CALL) and Writing with a Word Processor”, Meltem Eney, Gazi Üniversitesi, 1994.
• “İlkokul Fen Öğretiminde Hedef Davranışların Kazandırılması ile Bilişsel Öğrenmelerin Kalıcılığı ile İlgili Yaklaşımlar”, Selma Parıltı Moza, Hacettepe Üniversitesi, 1995.
• “Geleneksel, İşbirliği ve Ödüllü Değişim Ekonomisine Dayalı Öğrenmenin Öğrenci Erişisine Etkisi”, İlhan Oktar, Hacettepe Üniversitesi, 1995.
• “Büyük Ölçekli Kuralların Öğretiminin Okuduğunu Anlamaya Etkisi”, Özler Çakır, Hacettepe Üniversitesi, 1995. “Bilgisayar Ders Yazılımlarını Değerlendirmek İçin Bir Model Önerisi”, Feza Orhan, Hacettepe Üniversitesi, 1996.
• “İletişim Fakültelerindeki Basın-Yayın Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi”, Hakkı Sayın, Gazi Üniversitesi, 1996.
• “Designing A Reading Curriculum for Preparatory Classes of Engineering Faculties”, İsmail Hakkı Mirici, Gazi Üniversitesi, 1997.
• “Sınıfiçi Demokratik Öğretimin Öğrenci Erişisi ve Akademik Benlik Kavramına Etkisi”, Esed Yağcı, Hacettepe Üniversitesi, 1997.
• “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Yaratıcı Dramanın Erişiye ve Derse Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisi”, Tülay Üstündağ, Hacettepe Üniversitesi, 1997.

• “Örnek Olay ve Oyun Yoluyla Öğretimin Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenme Düzeyine Etkisi”, Hülya Pehlivan, Hacettepe Üniversitesi, 1997.
• “Dinlediğini Anlama Becerisini Geliştirmede ELVES Yönteminin Etkisi”, Banu Yangın, Hacettepe Üniversitesi, 1998.
• “Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması”, Derya Oktar Ergür, Hacettepe Üniversitesi, 1998.
• “İşbirliğine Dayalı Öğrenme Teknikleri ve Denetim Odakları Üzerine Bir Çalışma”, Kevser Baykara, Hacettepe Üniversitesi, 1999.
• “Öğrenme Stratejilerinin Öğrenci Erişi ve Tutumlarına Etkisi”, Ali Murat Sünbül, Hacettepe Üniversitesi, 1999.
• “Derste Not Almanın Öğrenme ve Hatırlama Düzeyine Etkisi”, Aytunga Oğuz, Hacettepe Üniversitesi, 1999.
• “Dilin İşlevselliği Yaklaşımına Göre Hazırlanan Türkçe Öğretim Programının Temel Dil Becerilerinin Kazanılmasına Etkisi”, Bahattin Acat, Hacettepe Üniversitesi, 2000.

Doktora 2

• “Eleştirel Düşünme Becerileri ile Tümleşik Dil Becerilerinin Geliştirilmesi”, Semih Şahinel, Hacettepe Üniversitesi, 2001.
• “Gözden Geçirme Stratejisi ile Desteklenmiş Çoklu Zeka Kuramı Uygulamalarının Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi” Nilay Talu, Hacettepe Üniversitesi, 2001.
• “Eleştirel Düşünme Becerilerini Temel Alan Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi”, Orhan Akınoğlu, Hacettepe Üniversitesi, 2001.
• “Öğretmen Adaylarının Öğrenci Merkezli Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme Becerilerini Geliştirme”, Gülsen Bağcıoğlu Ünver, Hacettepe Üniversitesi, 2002.
• “Biyoloji Programının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma”, Yurdagül Güneş, Hacettepe Üniversitesi, 2002.
• “Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirmede Çoklu Zeka Kuramının Etkisi”, Sıla Ay, Ankara Üniversitesi, 2002.
• “Oluşturmacı Yaklaşımla İngilizce Yazma Becerisini Geliştirmenin Öğrenci Başarısına Etkisi”, Binnur Genç İlter, Ankara Üniversitesi, 2002.
• “Fen Bilgisi Öğretiminde Etkin Öğrenme Yaklaşımının Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi”, Cavide Demirci, Hacettepe Üniversitesi, 2002.
• “Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Alan ve Meslek Bilgisi Yeterlikleri ile Derse Yönelik Tutumları”, Sadık Yüksel Sıvacı, Hacettepe Üniversitesi, 2003.
• “İngilizce Dersinde Uygulanan İzleme Testlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi”, Özlem Saka, Ankara Üniversitesi, 2004.
• “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenenlerin Problem Çözme Becerilerine, Biliş-ötesi Farkındalık ve Derse Yönelik Tutum Düzeylerine Etkisi İle Öğrenme Sürecine Katkıları”, Bünyamin Yurdakul, Hacettepe Üniversitesi, 2004.
• “Avrupa Konseyi Yabancı Diller Ortak Başvuru Metnine Uygun Türkçe Öğretiminin Başarıya ve Tutuma Etkisi”, Dursun Köse, Ankara Üniversitesi, 2005.
• “Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine, Problem Çözme Becerisine ve Öz-Yeterlik Algı Düzeyine Etkisi”, Eda. Erdem, Hacettepe Üniversitesi, 2006.
• “Basamaklı Öğretim Programıyla Desteklenmiş Proje Tabanlı Öğrenmenin Sürece, Öğrenen ve Öğretmen Görüşlerine Etkisi”, Alper Başbay, Hacettepe Üniversitesi, 2006.
• “Yabancı Dil Öğretmenlerinin Eğitbilimsel ve Alan Bilgisi Açısından Değerlendirilmesi”, Yusuf Şahin, Ankara Üniversitesi, 2006.
• “Yansıtıcı Düşünmenin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarına Katkıları”, Necla Köksal, Hacettepe Üniversitesi, 2006.
• “İlköğretim 7. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Programının Değerlendirilmesi”, Nihat Uyangör, Hacettepe Üniversitesi, 2007.
• “Yabancı Dilde Yazma Becerisinin Öğretiminde Özetleme Tekniğinin Öğretimi ve Başarıya Etkisi”, Selma Deneme, Ankara Üniversitesi, 2008
• “Sözlü İletişim Becerilerinin Gelişiminde Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni Uygulamalarının Başarıya, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi”, Korkut İşisağ, Ankara Üniversitesi, 2008
• “Duyuşsal Özelliklerin Gelişimi Açısından Örtük Program”, İbrahim Tuncel, Hacettepe Üniversitesi, 2008

• “Uygulama Öğretmenliği Eğitiminin, Uygulama Öğretmenliğine İlişkin Yeterliliğe ve Tutuma Etkisi”, Meltem Yalın Uçar, Hacettepe Üniversitesi, 2008.
• “Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenme Ürünlerine Etkisi”, Cevdet Epçaçan, Hacettepe Üniversitesi, 2008.
• “Avrupa Dil Portfolyosu Uygulamaları Bağlamında Özgün Değerlendirmenin Başarıya ve Tutuma Etkisi”, Bengü Aksu Ataç, Ankara Üniversitesi, 2008.
• “Yabancı Dilde Bilgilendirici Yazma Alanında Öz Düzenleme Becerilerinin Kullanımı ve Başarı Arasındaki İlişki”, Alev Özbay, Hacettepe Üniversitesi, 2008
• “Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Tutumlar İle Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki”, Sevgi Turan, Hacettepe Üniversitesi, 2008
• “Yabancı Dil Öğretiminde Yaratıcı Yazma Yaklaşımının Başarıya ve Yazılı Anlatıma Etkisi”, Meltem Aktaş, Ankara Üniversitesi, 2009
• “Bilişsel Okuma Stratejilerine İlişkin Eğitici Görüşleri” Bülent İnal, Ankara Üniversitesi, 2009
• Damla Pınar Çoşkuner Yapar, Hacettepe Üniversitesi, 2010
• Nilgün Eroğlu Üstün, Hacettepe Üniversitesi, 2010
• Mine Aksoy, Ankara Üniversitesi, 2010• Semin Kazazoğlu, Ankara Üniversitesi, 2010 • Şebnem Sunengin Çakır, Ankara Üniversitesi, 2010

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yüksek Lisans 1

• “Yabancı Dille Eğitim Yapan Okulların Giriş Sınavı Hakkında V.Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri”, Neşe Işık, Hacettepe Üniversitesi, 1986.
• “TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Orta Kısım Birinci Sınıfta Hazırlık Okulundan ve İlk Kısımdan Gelen Öğrencilerin İngilizce Dersindeki Başarıları”, Selma Parıltı, Hacettepe Üniversitesi,1988.
• “Dönüt ve Düzeltmenin Almanca Yazılı Anlatım Erişisine Etkisi”, Gürcan Ültanır, Hacettepe Üniversitesi, 1989.
• “Language Aptitude Tests”, Ahmet Remzi Uluşan, Gazi Üniversitesi,1989.
• “Bilgisayarlı Öğretimin İlkokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Erişisine Etkisi”, Nilüfer Sezer, Hacettepe Üniversitesi,1989.
• “Kara Harp Okulu Yabancı Dil Öğretmenlerinin Eğitimde Araç Gereç Kullanımına İlişkin Görüşleri”, Osman Kurtkan Kapıcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi,1990.
• “Teaching Reading at Elementary Level”, Yavuz Atlı, Gazi Üniversitesi,1990.
• “Bağ – Kur Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Bilgi İşlem Kursuna Katılanların Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri”, Zeki Kaya, Hacettepe Üniversitesi,1990.
• “Kamu Sektöründe Çalışan Yüksekokul Mezunu Görevlilerin Hizmetiçi Eğitim Kapsamında Yabancı Dil Eğitimi ile İlgili Görüşleri”, Derya Oktar Güner, Hacettepe Üniversitesi,1991.
• “Öğretmen Liselerinin Öğretmen Yetiştirmedeki Yeri”, Hülya Pehlivan, Hacettepe Üniversitesi,1992.
• “Hacettepe Üniversitesi Öğretmenlik Sertifikası Programı Hakkında Öğrencilerin Görüşleri ve Tutumları”, Selma Üstün, Hacettepe Üniversitesi,1992.
• “İletişimci Yaklaşımın Yabancı Dil Eğitim Programlarındaki Yeri”, Yusuf Budak, Hacettepe Üniversitesi,1992.• “İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler Konusunda Öğretmenlerin Görüşleri”, Yurdagül Olçum, Hacettepe Üniversitesi,1992.
• “İlkokul Dördüncü ve Beşinci Sınıf Türkçe Öğretiminde Pekiştirme, Katılım ve Dönüt-Düzeltme Değişkenlerinin Bir Arada Kullanılmasının Öğrencilerin Erişilerine Etkisi”, Nurten Demir, Hacettepe Üniversitesi,1994.
• “İlkokul Öğretmenlerinin Türkçe Dersindeki Davranışları”, Banu Yangın, Hacettepe Üniversitesi,1994.
• “How to Solve the Problem of Fear of Making Mistakes in the Learner’s Mind”, Koray Bilen, Gazi Üniversitesi, 1995.

• “İlköğretim Matematik Dersi Programının Planlama, Uygulama ve Değerlendirme Çalışmalarına Getirdiği Katkı ile İlgili Öğretmen ve Müfettiş Görüşleri”, Abdulrahman Kılıç, Hacettepe Üniversitesi, 1995.
• “Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde Eğitim Öğretimle İlgili Sorunlar Hakkında Öğrenci, Öğretmen ve Yönetici Görüşleri “, Yurdagül Güneş, Hacettepe Üniversitesi,1996.
• “Okuma Güçlükleri ile Okuduğunu Anlama Becerisi Arasındaki İlişki Düzeyi”, Bahattin Acat, Hacettepe Üniversitesi,1996.
• “Genel, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri” Gülsen Bağcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi,1997
• “Sınama Durumlarına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri”, Semih Şahinel, Hacettepe Üniversitesi, 1997.
• “İletişimci Yaklaşımda Öğretim Tekniklerinin Yeri”, Dilek Peçenek, Ankara Üniversitesi, 1997.
• “Yabancı Dil Öğretiminde Dramanın Kullanımı”, Sıla Ay, Ankara Üniversitesi,1997.
• “Türkiye’de İsponyalca Öğretiminde Öğrencilerin Karşılaştıkları Güçlükler”, Aygül Şıklar, Ankara Üniversitesi, 1997.
• “Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerindeki Etkisi”, Gürcü Koç, Hacettepe Üniversitesi,1998.

Yüksek Lisans 2

• “Fransızca Öğretiminde Sesletim Güçlükleri”, Gülhanım Ünsal, Ankara Üniversitesi,1998.
• “Yabancı Dil Öğretiminde Bilgi Teknolojisinin Yeri”, Şebnem Sunengin Çakır, Ankara Üniversitesi, 1999.
• “TPAO Genel Müdürlüğü Çalışanlarının Katıldıkları Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerine İlişkin Görüşleri”, Özden Akın Çiftçi, Hacettepe Üniversitesi,1999.
• “Program Geliştirme Sürecinde Çoklu Zeka Kuramının Yeri”, Süleyman Tarman, Hacettepe Üniversitesi,1999.
• “Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı ‘İlk Yardım Eğitim Programına ‘ İlişkin Katılımcı Görüşleri”, Bahar Şevkat Özvarış, Hacettepe Üniversitesi,1999.
• “Yabancı Dil Öğretmenlerinin Hizmet İçinde Eğitilmesi”, Özlem Işık, Ankara Üniversitesi, 2000.
• “İlköğretimde Kullanılan Öğretim Stratejisi, Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri”, Songül Demirezen, Hacettepe Üniversitesi, 2000.
• “Hayat Bilgisi Dersinde Çoklu Zeka Kuramının Etkisi”, Candan Obuz, Hacettepe Üniversitesi, 2001.
• “Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı”, Eda Erdem, Hacettepe Üniversitesi, 2001.
• “Çok Dillilik Bağlamında İtalyanca Öğrenen Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar”, Meltem Aktaş, Ankara Üniversitesi, 2002.
• “Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi”, Canay Demirhan, Hacettepe Üniversitesi, 2002.
• “İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı İçeriğinin Düzenlenmesine İlişkin Görüşler”. Hacettepe Üniversitesi, Zeynel Hayran, Hacettepe Üniversitesi, 2002.
• “İlköğretim 7. Sınıf Matematik Ders Kitaplarına İlişkin Öğretmen, Öğrenci ve Uzman Görüşleri”, Ayla Arseven, Hacettepe Üniversitesi, 2003.
• “Proje Tabanlı Öğrenmede Portfolyoların Kullanımı ve Öğrenme Sürecine Yansımaları”, Osman Vaiz, Hacettepe Üniversitesi, 2003.
• “Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Matematik Dersi Öğrenme Süreci ve Öğrenci Tutumlarına Etkisi”, Makbule Yurtluk, Hacettepe Üniversitesi, 2003.
• “Etkin Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Öğretiminde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri”, Filiz Yıldız Özkaran, Hacettepe Üniversitesi, 2003.
• “Eğitim Fakültelerinde ‘İlköğretimde Drama’ Dersini Veren Öğretim Elemanlarının Karşılaştıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri”, Sıddıka Oruç, Hacettepe Üniversitesi, 2004.

• “Türkiye İlköğretim İngilizce Öğretim Programı ve Finlandiya Yabancı Dil Programının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi”, Candan Büge, Hacettepe Üniversitesi, 2005.
• “Yabancı Dil Yazma Öğretiminde Düşünme Becerilerinin Kullanmanın Başarıya Etkisi”, Ebru Şenkaya, Hacettepe Üniversitesi, 2005.
• “İngilizce Öğretiminde Örgütleme Stratejilerinin Başarıya ve Tutuma Etkisi”, Kamer Yardımoğlu, Hacettepe Üniversitesi, 2006.
• “Tıpta İnsan Bilimleri Programlarının Geliştirilmesine İlişkin Görüşler”, Melih Elçin, Hacettepe Üniversitesi, 2007
• “Yabancı Dil Öğretiminde Sözcüğün Anlamını Kestirme Stratejisinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi” Esin Eraslan, Hacettepe Üniversitesi, 2007
• “Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerinin Göstergesi Olarak 2006 PISA Sonuçlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi” Nur Akkuş, Hacettepe Üniversitesi, 2008.
• “Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri” Özge Can, Hacettepe Üniversitesi, 2008.
• “Yabancı Dilde Biyoloji Öğretiminin Başarıya ve Tutuma Etkisi” Ayşe Onur, Hacettepe Üniversitesi, 2009
• Aytekin Şahin, Hacettepe Üniversitesi, 2010