Publications – Articles

Articles issued in international indexed journals
1. “Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin probleme dayalı öğrenmeye yönelik tutumları ve görüşleri” (Hacettepe Universiy Medical School students’ views on and attitudes towards problem-based learning) Eğitim ve Bilim (Education and Science), Ankara: 2011, Vol:36, No: 162, pp: 16 – 30 (with Turan)
2. “Perceptions of Professionals, Academicians and Current and Graduate Students on designing an ESP Curriculum for Logistics Department”. Elsevier, Procedia, Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 794-800 (with Ulucay)
3. “Öz-düzenleyici öğrenme becerilerinin akademik başarı ile ilişkisi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi örneği” (The relationship between self-regulated learning skills and achievement: A case from Hacettepe Universiy Medical School) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), Ankara: 2010, Sayı, 38, ss: 279-291 (with Turan )
4. “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’nin Konuşma Becerisinin Gelişiminde Kullanılması ( The Use of the Common European Framework of Reference for Languages on Developing the Speaking Skills) Eğitim ve Bilim (Education and Science), Ankara: 2010, 35, Sayı, 156, ss. 190 – 204. (with İşisağ )
5. “Metacognitive awareness and self-regulated skills of medical students in different medical curricula”. Medical Teacher. An international journal of educationin the health sciences. 31:10, e477-e483 (with Turan and Sayek)
6. “Probleme dayalı öğrenmeye ilişkin tutum ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. (The reliability and validity of the attitude scale towards problem based learning.) Eğitim ve Bilim (Education and Science), Ankara: 2009, 34, Sayı, 152, ss. 15-28. (with Turan)
7. “Contribution to the Student Achievement of Using Different Teaching Methods in the Fourth Science and Technology Course in Primary Education” World Applied Sciences Journal.4 (1):000.000/2008, © IDOSI Publication, 2008, 37- 43 (with Arslan )
8. “Çoklu Zeka Kuramı ile Disiplinlerarası Yaklaşımı Temel Alan Uygulamalara İlişkin Öğretmen-Öğrenci Görüşleri” (Opinions of teachers and students on the implementation of multiple intelligence and interdiciplinary approach) Eğitim ve Bilim. Ankara: 2008, 33, Sayı 147, ss. 14-25 ( with Tuncel, Demirhan and Demir)
9. “Teacher Self-Efficacy Belief Scale” Social Behavior and Personality: An International Journal. Vol. 35(5), 2007, 349-358 (with Erdem)
10. “Education and Changing Social Realities in Turkey” Comparative and International Education Society Conf. Pittsburgh, USA. March 14-17, 1991 (ERIC, Clearinghouse, Doc ID: ED341624)

Chapters in international books
1. “Education in Turkey: Modern and Contemporary” Globalization, Modernization and Education in Muslim Countries. In Education: Emerging Goals in the New Millennium (Editor, Rukhsana Zia) New York, Nova Science Publishers, Inc. 2006 pp: 273-287
2. “Teacher Education in the Turkish Educational System” Teacher Education in the Balkan Countries. Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2001 pp. 131-136. (with Erdoğan)
3. “Educational System in Turkey” Educational Systems of Balkan Countries: issues and trends“ Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2000 pp. 189-210. (with Erdoğan)

Papers issued in international proceeding books
1. “Improving Teacher Training through Teacher Competencies in Turkey”. Quality Education for all through Improving Teacher Training. UNESCO, Sofia, Bulgaria, 2010, pp. 105-111
2. “A study on educable mentally retarded children in Turkey” 12th International Conference on Inclusive Education in the Balkan Countries:Policy and Practice, Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2009, pp.401- 408 (with M.Demirel, Can, and Özdiyar)
3. “Self-regulated learning in gifted students: a Turkish case” 12th International Conference on Inclusive Education in the Balkan Countries:Policy and Practice, Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2009, pp.475- 482 (with M. Demirel, Can, and Özdiyar)
4. “Becoming a Lifelong Learner in the Information Society : An Overview” International Conference on “Further Education in the Balkan Countries”. Balkan Society for Pedagogy and Education, Eğitim Akademi Publishing House, Konya, Turkey, 2008, Volume I, pp. 461-468. (with M. Demirel)
5. “The Opinions of Teachers and Prospective Teachers to Improve the Quality in Education” International Conference on “Further Education in the Balkan Countries”, Balkan Society for Pedagogy and Education, Eğitim Akademi Publishing House, Konya, Turkey, 2008, Volume II, pp. 1471- 1478. (with Erdem )
6. “BASOPED After ten years: Past and future from the Turkish point of view” International Conference on “The Balkan Society for Pedagogy and Education (1997-2007) Past and Future”, Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2008 pp. 45- 50.
7. “Changing Roles of Faculties of Education in Turkey and in Europe” ” International Conference on “European Unification and educational challenges in the Balkans”, Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2008, pp: 73-82 – National Speakers (with M. Aksu)
8. “European Unification Impact on Primary Curricula in Turkey” International Conference on “European Unification and educational challenges in the Balkans”, Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2008 pp. 187-193. (with M. Demirel)
9. “The Role of Values Education in High School History Curriculum Relavant to Educational Standards in European Union ” International Conference on “Education and Values in the Balkans: Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2007 pp. 371-378. ( with Erdem and Köksal)
10. “Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Düzeni.” (Teacher education system in Turkey) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı, 12-14 Haziran 2007, Bakü, Azarbeycan, pp. 44-48
11. “Türkiye’de Öğretmen Yeterlikleri” (Teacher competences in Turkey) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı, 12-14 Haziran 2007, Bakü, Azarbeycan, pp.365-369 (with Erdem)
12. “Adult Education in Turkey” International Conference on “Life-Long Learning in the Balkans”. Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2006 pp. 155-167. (with Celep)
13. “A Proposed Curriculum Design on Civics Education for the Balkan Countries through Distance Learning” International Conference on “Life-Long Learning in the Balkans”. Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2006 pp. 733-744. (with Yurdakul)
14. “Analyzing the Endeavors for Quality in the Turkish Educational System” International Conference on “Quality in Education in the Balkans”. Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2005 pp. 91-100. (with Erdoğan)
15. “Integrated Skills in ESP Writing” The Fifth EFL Skills Conference Proceedings. The American University in Cairo, Egypt. 1998. pp 73-76. (with Mirici)
16. “Developing integrated skills through Multiple Intelligences in EFL Classrooms” The Fifth EFL Skills Conference. The American University in Cairo, Egypt , Dec. 8-10,1998. pp 48-55.
17. “A New Approach to Curriculum Development in Teacher Education in Turkey” Teacher Training For The Twenty First Century. Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education İzmir, Turkey. 1995 (with Sands) pp. 171-176
18. “A Curriculum Model for Teacher Education in Europe”. Amsterdam: New Prospects for Teacher Education in Europe II. The 16th Annual Conference Proceedings. Association for Teacher Education in Europe. Amsterdam, The Netherlands. pp 31 – 40, 1992
19. “A Model Approach To Training ELT Teachers” Ankara: Tradition and Innovation. ELT and Teacher Training in the 1990s. Vol.2 35- 46, 1992

Articles issued in national referred journals
1. “Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin üstbiliş farkındalıklarına katkısı” (Contributions of constructivist learning approach to learners’ metacognitive awareness) Ankara: Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi (International Journal of Curriculum and Instructional Studies) 2011, Vol: 1, No: 1, pp: 71-85 (with Yurdakul)
2. “Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı Geliştirme Modeli” (A curriculum development model for Hacettepe University, School of Medicine) Ankara: Hacettepe Medical Journal – Hacettepe Tıp Dergisi, 2010, 41, Sayı: 4, ss.203-218 (With Odabaşı, Elçin and Durmaz)
3. “İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programının Değerlendirilmesi” (Evaluation of the 5th Grade Primary Social Studies Curriculum) Ankara: Milli Eğitim Dergisi, 2007, 36, Sayı 175, ss. 198-209 (A.Arslan ile)
4. “Basamaklı Öğretim Programının Süreç ve Ürün Açısından Değerlendirilmesi” (Process and Product Evaluation of Layered Curriculum) Ankara: Milli Eğitim Dergisi. (Journal of National Education) 2006, 35, No.172, pp.71-90 (Co-author)
5. “Dil Öğretiminde yeni bir anlayış: Avrupa dil gelişim dosyası uygulaması” (A new approach in language teaching: The implementation of European Language Portfolio) Lefkoşa: CJES, Cypriot Journal of Educational Sciences, 2006, Vol:2, Sayı:2, ss.110-118 (With Güneyli)
6. “Avrupa Konseyi Dil Projesi ve Türkiye Uygulaması” (The Council of Europe language project and its implimentation in Turkey). Ankara: Journal of National Education, 2005, 33, Vol: 167, pp.71-82
7. “Tıp Eğitiminde Etkileşimli Yöntem ve Teknikler” (Interactive methods and techniques in medical education) Ankara: Hacettepe University, Journal of Turkish Neurosurgery Institution. 8 July, 2005, pp: 65-71
8. “Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi” (The effect of project-based learning on student achievement). Bolu: Abant İzzet Baysal University, Journal of Education Faculty. 2005, pp:48-61 (with Demirhan)
9. “A Research on Developing Teacher Trainees’ Adequacy in Planning of Learner-Centered Instruction” Ankara: Journal of Education Faculty, Hacettepe University. (26) 118-195, 2004 (with Ünver)
10. “Avrupa Birliği ile Bütünleşme Bağlamında Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi” (Foreign language education in Turkey within the integration process with the European Union) Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma (Language, Culture and Contemporaneity). Ankara: Hacettepe University, the Institute of Revolution History and Atatürk Principles, 2003, pp. 239-249
11. “Avrupa Birliğinin Dil Politikası ve Türkiye” (Language policy of European Union and Turkey) Ankara: Littera, 2003, Vol. 12, pp: 249-258
12. “Yabancı Dil Eğitiminde Öğrenen Özerkliği” (Learner autonomy in foreign language education) Ankara: Journal of National Education. 2002, 155-156 pp.76-88 (with Mirici)
13. “Öğretimde İçerik ve Düzenlenmesi” (Content and content design in teaching) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (Planning and Evaluation in Teaching). Eskişehir, Anatolian University publications, 2001, (pp:45-58)
14. “Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ” (New trends in teaching) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (Planning and Evaluation in Teaching). Eskişehir, Anatolian University publications, 2001, (pp: 123-142)
15. “21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Öğretmen Nitelikleri” Cumhuriyet’in Yetmişbeşinci Yılında Öğretmen Yetiştirme”. (Teacher qualifications in Turkey in the 21st Century. Teacher Education in the 75th Anniversary of the Republic of Turkey.) Ankara: Ministry of National Education Publications 1999, pp: 147 – 159
16. “Eğitimde Program Geliştirme” Cumhuriyet Döneminde Eğitim II. “ (Curriculum development in education” Education in Republican Period. II) Ankara: Ministry of National Education, Board of Education Publications. 1999, pp: 53-62
17. “Çoklu Zeka Kuramı ve Düşünme Becerileri ile İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Dersinde Tümleşik Dil Becerilerinin Geliştirilmesi” (Developing integrated language skills through thinking skills and Multiple Intelligences at primary Turkish courses) The Journal of Language. No. 80, 19-31 June,1999 (with Şahinel)
18. “İlköğretim Okullarında Çoklu Zeka Kuramının Uygulanması” (The implementation of the theory of Multiple Intelligences at primary schools) Selçuk University, Faculty of Education Publications. Vol. 1, pp 531-546. Konya, 1998 (Co-author)
19. ” Eğitimde Yeni Arayışlar” (New prospects for education) The Journal of New Turkey. Special Edition on Education. Ankara,VII., 47 – 52, 1996
20. “Birleştirilmiş Sınıflarda Türkçe Öğretimi” (Teaching Turkish in multigrade classes) Journal of Mother Tongue, No:2, August 1996. pp: 5-12 (with M. Demirel) . Ankara,VII., 47 – 52, 1996
21. “The Effects of cooperative learning and Token economy strategy on student achievement” Journal of Education and Science. Ankara: TED Publications. XX, 6-14, April -.1996 (with Oktar)
22. “A Model for developing teacher education curricula In Turkey ” Ankara: Journal of Education Faculty, Hacettepe University. (11) 91-97, 1995
23. ” A new approach to curriculum development in teacher education in Turkey” Teacher Training For The Twenty First Century. Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education İzmir, Turkey. 1995 (with Sands) pp. 171-176
24. “İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi ve Sorunları” (Issues in teaching Turkish in primary schools) Ankara: Journal of Educational Faculty, Hacettepe University, 1 (8): 31-40, 1992
25. “A model approach to training ELT teachers” Ankara: Tradition and Innovation. ELT and Teacher Training in the 1990s. Volume 2. The British Council. Ankara, Turkey. 1992. pp.35-46.
26. “Türkiye’de Program Geliştirme Uygulamaları” ( Curriculum development practices in Turkey) Ankara: Journal of Educational Faculty, Hacettepe University 1 (7): 27-43, 1992
27. “Türkiye’de Yabancı Dil Öğretmeni yetiştirmede Karşılaşılan Güçlükler” (Difficulties in training foreign language teachers in Turkey.) Ankara: Journal of Educational Faculty, Hacettepe University, 1 (6): 25-39, 1991
28. ” Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yeterlikleri”. (Competencies of foreign language teachers) Ankara: Journal of Educational Faculty, Hacettepe University.1 ( 5. ve 6.) 1989 – 1990.
29. “Özel Okullarda Yabancı Dil Öğretimi ve Sorunları” (Foreign language Teaching and its difficulties in private schools) Ankara: Education and Science. 12,65:28-29, July 1987
30. “Türkiye’deki Kıbrıslı Yükseköğrenim Gençliğinin Sorunları ” (The problems of Turkish Cypriot university students in Turkey) Ankara: Education and Science. 11,62:16-30, October 1986

31. “Anatolian High Schools and their contributions to the Turkish Educational System” Ankara: Journal of Educational Faculty, Hacettepe University. 1 (1): 27- 34, 1986
32. “Teaching reading skills” English Language Teaching Centre. Ardıç Publications, Vol. 2, Number 2, Feb. 1986
33. “Teaching listening comprehension skills” English Language Teaching Centre. Ardıç Publications, Vol. 1, Number 2, Feb. 1985
34. “Orta Eğitimde Yabancı Dil Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi” -Tez Özeti. (Evaluation of foreign language education curricula at secondary education – Research summary) The World of Teacher. 5 (54) 11-13, 1984.
35. “Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme” (Measurement and evaluation in foreign language education) Yabancı Dil Öğretimi ve Sorunları (Foreign Language Education and problems): Ankara: TED publications, 1983 .(159-190)
36. “Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş İlke ve Yöntemler” (Contemporary principles and methods in foreign language Teaching) Journal of National Education. No: 60, 1983
37. “Lise Öğrencilerinin İngilizce Başarıları” (Language achievement of Lycee students in English course ) Contemporary Education: 8,44-75 28-30 January, February 1983
38. “Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi” (Foreign language education in Turkey). Contemporary Education: 5.44: 12-15 April 1980
39. “Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi” (Foreign language education in universities) Education and Science. 4,21: 17- 21 September 1979
40. “Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Öğretim” (Individualized instruction in foreign language education) Journal of General Linguistics. 1, 3-4: 96-101. February 1979
41. “Yabancı Dil Öğretimi ve Tam Öğrenme” (Mastery learning and foreign language education) Education and Science. 3, 14: 46 -50 July 1978
42. “II. Dünya Eğitim Konferansının Ardından” (Beyond the second international conference organized by the World Council of Curriculum and Instruction) Education and Science. 2, (11): 30-34: January 1978

Papers issued in national proceeding books
1. “Değerlendirme sürecinin örtük program açısından incelenmesi” (A study on the evaluation process in terms of hidden curriculum) 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ayvalık, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, 13-15 Mayıs 2010, ss.336-341, (İ.Tuncel ile)
2. “Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin probleme dayalı öğrenmeye yönelik görüşleri” (Opinions of students at Hacettepe university, school of medicine on problem-based learning) 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ayvalık, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, 13-15 Mayıs 2010, 578-582, (S.Turan ile)
3. “Hazırlık İngilizce Programını Geliştirmede Avrupa Dil Ölçütlerinin Yeri” (The role of CEFR criteria in developing university prep school English curricula) of I. Ulusal Hazırlık Sınıfları Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi, Ankara, 2009, ss.1-8
4. “Türkiye’de ‘Eğitim ve Değişim Sürecinde Program Geliştirme Çalışmalarının Yeri”’ (Education in Turkey and the role of curriculum studies in changing process) Ölümünün 80. Yıldönümünde Mustafa Necati ve Cumhuriyet Eğitim Devrimi Sempozyumu, İzmir, 2-3 Ocak 2009, ss. 52-59
5. “Çoklu Zeka Kuramına İlişkin Öğretmen Görüşleri” (Teachers’ views on the theory of Multiple Intelligences) XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005, Denizli, Kongre Kitabı Cilt 1: ss. 984-988 (E. Erdem ile)
6. “Okuduğunu anlama becerilerine ilişkin standartlara ulaşmada etkin öğrenmenin erişiye ve tutuma etkisi” (The effect of active learning on attainment and attitude in reaching standarts related to the reading comprehension skills). XIV. National Congress on Educational Sciences. , Pamukkale University Education Faculty, 28-30 September, 2005, Denizli, Congress Book, Vol: 2: 17-19 (Co-author)
7. “Kuantum Öğrenmenin Öğrenme-Öğretme Sürecine Etkisi” (The effect of quantum learning on teaching-learning process) XIII.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, 6-9 Temmuz 2004 (Ortak bildiri)
8. “Eğitim Sistemimizde Yabancı Dil Eğitiminin Gelecek için Hedefleri Neler Olmalıdır?” (Long term objectives for foreign language teaching in educational system of Turkey) Türkiye’nin Geleceği İçin Eğitim Sistemimizin Planlanması Sempozyumu. Ankara, 21-22 Haziran 2002 (ss: 114-123)
9. “Sağlık Eğitiminde Davranış Değiştirme Boyutu” (Changing cognitive behaviours at health education) Ulusal İş Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Toplantısı, Bursa, 27-29 Nisan 2001, ss 122-126
10. “Etkin Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Başarısına Etkisi” (The effect of active learning on student achievement) The VIII. National Congress on Educational Sciences. Karadeniz Technical University, Faculty of Education Pub. Vol.1, pp:1-13, Trabzon , 2000 (co-author)
11. “21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Öğretmen Nitelikleri” (Teacher competences towards the 21 century in Turkey) MEB Cumhuriyet’in Yetmişbeşinci Yılında Öğretmen Yetiştirme” Ankara: 1999, ss.53-62
12. “Açık İlköğretim Okulunun Medya ve Materyal Gereksinimi” (Media and material needs of Open Primary Schools) Land Forces, Commandership of Education and Doctrine. The First Distance Learning Symposium. Ankara: Nov. 15-16,1999, pp: 63 – 68 (with Kaya )
13. “Türk Eğitim Sisteminde Öğretim Programlarının Geliştirilmesinde Bilimsel Yaklaşım ve 2000’li Yıllar İçin Öneriler” (The Scientific approach in developing the school curricula in Turkish Educational System and proposals for 2000 years) Projections in Education V. National Symposium on Education. Nov. 25-27, 1999. pp: 328 – 335
14. “İlköğretimde Çoklu Zeka Kuramının Uygulanması” (The implementation of multiple intelligences at primary education) VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Selcuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Konya 1998, Cilt 1, ss.531-546, (Ortak yazarlı)
15. “Türkiye’de Ortaöğretimin Yeniden Yapılanması” Nasıl Bir Eğitim Sistemi. Bilsa, (Reorganization of secondary education in Turkey) İzmir: National Education Symposium Proceedings, April 10 -12, 1997. pp. 225-233
16. “Muhasebe Eğitiminde Program Geliştirmenin Temel İlkeleri” (Basic principles in developing the accounting course curriculum) The XIV. National Symposium on Accounting Education; New Dimensions on Accounting Education. Kemer/Antalya 31.October – 4. November 1995, pp.141-151
17. ” Eğitim Bilimleri Bölümü Doktora Programlarına İlişkin Görüşler” ( Opinions on post-graduate curricula offered by the department of educational sciences) The First National Congress on Educational Sciences: Theory-Practice-Reseach, Çukurova University, Faculty of Education, 28-30 April 1994. Vol. 1, pp: 120 -129.
18. “Eğitimde Nitelik Geliştirmede İşbirliğine Dayalı Öğrenme ile Tam Öğrenmenin Yeri ve Önemi” ( The role and importance of cooperative and mastery learning in promoting the quality in education) Eğitimde Nitelik Geliştirme. Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu. İstanbul, 13-14 Nisan, 1991. Ss: 139 – 142
19. “Yabancı Dil Öğretiminde Öğretmenin Yeri” (The role of teachers in foreign language teaching) III. Dilbilimi Sempozyumu . Adana, Çukurova Üniversitesi 21-22 Haziran 1989 ss. 27-30
20. “Yabancı Diller Eğitiminde Öğretme Yöntemleri ve Teknikleri”. (Teachinhg methods and techniques in foreign language teaching) Askeri Yatılı Okul Koşullarında Lisans Düzeyinde Eğitim Sempozyumu. Bildiri Metinleri İstanbul: Deniz Harp Okulu, 3-5 Mayıs 1983 ss: 78 -91
Papers presented in national and international symposiums
1. “Öğrenme Sanatı” (The art of learning ) Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, (School of health sciences) Ankara- 15 Aralık 2010 (Invited speaker)
2. “Atatürk ve Eğitim” (Atatürk and education) Ufuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara- 24 Kasım 2010 (Invited speaker)
3. “Testing English for Europass Language Passport” The first İstanbul Aydın University International ELT Conference: The Past, Present and Future of TEFL, İstanbul – 6 – 7 November 2010 (Keynote speaker)
4. “Multilingualism / Çokdillilik” Fransız Kültür Derneği, Ankara, 22 Ekim 2010 (Invited speaker)
5. “Eğitimde yapılandırmacılık” (Constructivism in education) Maltepe military high school, İzmir, 22 Haziran 2010 (Invited speaker)
6. “Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Öğretmen Yeterliklerin Karşılaştırmalı İncelenmesi” (Comparative study on teacher competences between Turkey and EU countries) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II. 16-18 2010, Ankara, (with E.Gürlen )
7. “Türkçe ve İngilizce Öğretmenlerinin özel alan yeterliklerini uygulama düzeylerinin karşılaştırmalı incelenmesi” (Comparative study on subject-matter competences of English and Turkish teachers) 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ayvalık, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, 13-15 Mayıs 2010 (with Gürlen)
8. “5E modeli ve yeni taksonomiye göre yapılan öğretimin erişiye etkisi” (The effect of 5E model and new taxonomy based teaching on achievement) 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ayvalık, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, 13-15 Mayıs 2010 (with Can)
9. “AB’de ve Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi” ( Foreign language teaching in Turkey and EU countries ) Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Kongresi, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı-Deniz Harp Okulu, Tuzla – İstanbul 14 Mart 2010 (Invited speaker)
10. “Öz düzenleyici öğrenme becerilerinin akademik başarı ile ilişkisi” (The relations between self-regulated learning skills and academic success) 18. Ulusal Eğitim Bilimler Kurultayı, 1-3 Ekim 2009, İzmir (with Turan)
11. “CEFR Based Language Testing” International Conference on ELT “organised by AREL University, 29 May 2009, İstanbul, Turkey (Keynote speaker) 12. “Avrupa Dil Günü ve Avrupa Dil Ödülü” (European day of languages and European language label award) Başbakanlık Ulusal Ajans, Ankara: 26 Eylül 2008
13. “Yapılandırmacı Eğitim: Kuram ve Uygulama” (Constructivist education: theory and practice) Hava Harp Okulu, İstanbul: 15 Eylül 2008 14. “The reliability and validity of the attitude scale towards problem-based learning” AMEE 2008 (An International Association for Medical Education), Prague, Chech Republic, 30 August to 3 September, 2008 (with Turan )
15. “Language Learning for Learning Professionals: Case Study from Turkey” Quality in Training, The International Thematic Conference, National Agency, İstanbul- Turkey; June 27, 2008
16. “Yabancı Dil Öğretmenlerinin Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Yeri” ( The place of ICT in training foreign language teachers) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Eğitimde Küreselleşme ve Bilişim Teknolojileri 1. Uluslararası Konferans, 17-19 Mayıs 2008, Bakü, Azarbeycan
17. “Avrupa ile Bütünleşme Bağlamında Yabancı Dil Öğretimindeki Gelişmelerin Türk Yükseköğretim Sistemine Yansıması“ (Foreign language teaching implementations at universities in integration process with European Union) Muğla Üniversitesi, Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu, “Yabancı Dil Bölümleri ve Yüksekokullarının Yabancı Dil Öğretimindeki Sorunları”, Muğla, 7-9 Mayıs 2008 (Invited speaker)
18. “Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi“ (Foreign language teaching in Turkey) Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Edirne, 02 Mayıs 2008 (Invited speaker)
19. “Yapılandırmacı Eğitim“Constructivist education) (Har p Akademileri Komutanlığı, Eğitim ve Öğretimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul: 03-04 Nisan 2008 (Invited speaker)
20. “AB ve Türkiye’de Yabancı Dil Öğretiminde Gelişmeler“ (New developments in foreign language teaching in Turkey and EU countries) Muğla Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İstanbul: 22 Mart 2008 (Invited speaker)
21. “21. Yüzyılda Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi“ (Foreign Language Education in Turkey in 21st Century) Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Ankara: 23 Kasım 2007 (Invited speaker)
22. “Curriculum Development in Education”, Kadir Has University, İstanbul: 22 November 2007 (invited speaker)
23. “Perception of Medical Students on Self-Regulated Learning Skills: Experience in Problem-Based Learning and Conventional Curriculum” EARLI 2007 (European Association for Research on Learning and Instruction), Budapest, Hungary, August 29 – September 1, 2007, ( with Turan and Sayek)
24. “ From CEFR to ELP- based Testing in Turkey” The Future of ELT: A Quest for Common Standards and Approaches” The 10th International ELT Conference, Bilkent Universirty, Ankara – Turkey; June 27-29, 2007 ( Plenary Speaker )
25. “Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Düzeni.” (Teacher Education System in Turkey) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı, (International Conference on Teacher Education: Policies and Issues) Organzied by Hacettepe University and Bakü State University) 12-14 June 2007, Bakü, Azabeycan,
26. “Türkiye’de Öğretmen Yeterlikleri” (Teacher Competencies in Turkey) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı, (International Conference on Teacher Education: Policies and Issues) Organzied by Hacettepe University and Bakü State University) 12-14 Haziran 2007, Bakü, Azabeycan, (with Erdem)
27. “Avrupa Konseyinin Dil Politikası ve Türkçe” (Language Policy in Europe and the role of Turkish) Dünyada Türkçe Öğretimi 7: (Turkish Instruction in the World) Yurt dışındaki Türkçe Öğretmenlerine Destek Semineri. Ankara Üniversitesi TÖMER, 3- 4 May 2007, Ankara (Invited Speaker)
28. “DynEd and ELP Embedded ELT SANKO Model” Computer Assisted Language Learning (CALL) Conference organized by the Private SANKO Schools, Department of Foreign Languages. Gaziantep: 28 April 2007 (Keynote speaker)
29. “ The Implementation of Content and Language Integrated Learning” The International Thematic Conference, İstanbul- Turkey; March 1-2, 2007
30. “AB ile bütünleşme sürecinde Türkiye’de eğitim ve öğretmen yeterlikleri.” ( Education System and Teacher Competencies in Turkey in the process of harmonization and integration with European Union) Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, (Faculty of Education , Selçuk University) 24 Nov. 2006, Konya
31. “Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi“( Foreign Language Education in Turkey) MoNE –TOBB Economics ve Technology University, Ankara: 11-12 Oct. 2006 (Invited Speaker)
32. “Eğitimde Program Geliştirme Çalıştayı” (Workshop for curriculum development in education) Ministry of National Education, Board of Education, 26 – 27 June, 2006 (coordinator of the workshop)
33. “Köy Enstitüleri Eğitim Çalıştayı” (Workshop for Village Institutes Education) Isparta Süleyman Demirel University Rectorate, 15 – 17 April, 2006
34. “İlköğretim Fen ve Matematik Programlarının Bütünleştirme Çalışmasına İlişkin İhtiyaç Analizi” (Needs analysis for the integration studies of primary education science and maths curricula) XV. National Congress on Educational Sciences, Muğla University, Education Faculty, 13- 15 September, 2006, Muğla , (with Önal and Kıray)
35. “Progress on the Common European Framework, Daring to Lead”: The 40th Annual TESOL Convention and Exhibit, p. 108. Tampa, Florida – USA; March 15-19, 2006, (with Daloglu, and Lopriore, Luciana)
36. “The European Perspectives Assessment of Values in Turkish Basic Education Curricula” International Conference on “Education and Values in the Balkans: June 30 –July 1, 2006, Bucharest, Romania, (with Demirhan)
37. “Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Yapılan Tez Çalışmaları” (Dissertations on Curriculum and Instruction) Marmara Universit, Institute of Educational Sciences, II. Master’s Degree Education Symposium, 26-28 September 2005, Istanbul (with Ayvaz and Köksal)
38. “Common European Framework of Reference for Languages and Language Teaching in Turkey” International Symposium on Language, Literature and Stylistics” Marmara University, Faculty of Education, 24-25 June 2005, İstanbul –Turkey (Plenary Speaker)
39. “Avrupa Dilleri Ortak Ölçütleri ve Türkçe Öğretim Programları” (Common European Framework and Teaching Turkish) Conference, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus, East Mediterannean University, Education Faculty, 12-14 May, 2005 (Guest speaker)
40. “Implications of the European Language Portfolio in Turkey” 1st English Language Teaching Seminar “ELP: Integrated Teachers and Integrated Students” The Navy Force, Naval High School, Heybeliada/Istanbul, 19 March, 2005 (Guest speaker)
41. “Avrupa Dilleri için Ortak Ölçütler ve Türkçe Öğretimi” (Common European Framework and Teaching Turkish) Pristina, Pristina University, Education Faculty Pristina – Kosovo, 7- 9 March, 2005 (Guest speaker)
42. “Kuantum Öğrenmenin Öğretme-Öğrenme Sürecine Etkisi”(The Effect of Quantum Learning on Teaching-Learning Process) XIII. National Congress on Educational Sciences, İnönü University, Faculty of Education, Malatya, 6-9 July 2004 (co-author)
43. “Analyzing the Endeavours for Quality in the Turkish Educational System” International Conference on “The Quality in Education in the Balkan Countries. Sofia: 2-3 July, 2004 (with Erdoğan)
44. “The European Language Portfolio Project in Turkey” 3rd Joint International ELT Conference. Trakya University-INGED-IATEFL-TESOL. Edirne: 11-13 June, 2004 (Plenary Speaker)
45. “Etkili Sunu Teknikleri” (Effective Presentation Techniques) Hacettepe University, Institute of Social Sciences. Ankara: 6 May 2004
46. “Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası Projesi” (New Trends in Foreign Language Education and the European Language Portfolio Project) Erciyes University, School of Foreign Languages . Kayseri:12 May 2004
47. “Eğitimde Yeni Yönelimler” (New Trends in Education) Heybeliada Naval High School. İstanbul:19 March 2004
48. “Uluslararası bakalorya felsefesi dikkate alınarak hazırlanmış çoklu zeka kuramı uygulamalarının; öğrencilerin erişi düzeylerine, öğrenilenlerin kalıcılığına, öğrenci – öğretmen görüşlerine ve değerlendirme sürecine etkisi” (The Effect of the IB Programme Based on Multiple Intelligences Practices on student Achievement, Retention and Evaluation Process) Conference on “Good Practices in Education” 2004. İstanbul: Sabancı University, 17 January 2004 (co-author)
49. “Basamaklı Öğretim Programının Süreç ve Ürün Açısından Değerlendirilmesi” (Evaluation of the Layered Curriculum within the framework of Process and Product) Conference on “Good Practices in Education” 2004. İstanbul: Sabancı University, 17 January 2004 (co-author)
50. “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Düşünme Becerilerine ve Derse Yönelik Tutum Düzeylerine Etkisi İle Yapılandırmacı Öğrenme Sürecine İlişkin Öğrencilerin Tepkileri” (The Effect of Constructivism on the Thinking Skills and Attitudes of Students) Conference on “Good Practices in Education” 2004. İstanbul: Sabancı University, 17 January 2004 (with Yurdakul)
51. “21. Yüzyıl Başında Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler” (New Trends in Language Teaching at the Beginning of 21 Century) İstanbul University, Hasan Ali Yücel Faculty of Education, İstanbul:19 December 2003
52. “The European Language Portfolio in Turkey” International Symposium on the European Language Portfolio, İstanbul: The Ministry of National Education (Holiday Inn), 23-25 October 2003 (Plenary Speaker)
53. “Implications of the European Language Portfolio Project in Turkey” 1. International Symposium on Common European Framework and Foreign Language Education in Turkey. Bursa-Turkey: Uludağ University, Faculty of Education. Department of Foreign Language Education. 17-19 September 2003, (Keynote speaker)
54. “Beyin Temelli Öğrenmenin Yabancı Dil Öğretiminde Yeri” (The Role of Brain-based learning in foreign language education) The First Symposium on Teaching and Learning in 2000s (supported by the international speakers) İstanbul: Marmara University, Atatürk Faculty of Education, 29-31 May 2002,
55. “Portfolio-Oriented Foreign Language Education in Turkey”, Famagusta, North Cyprus, Eastern Mediterranean University, First International Education Conference: Changing Times, Changing Needs, 8-10 May 2002, (Keynote speaker)
56. “Proje Tabanlı öğrenme modelinin öğrenme sürecine ve öğrenci tutumlarına etkisi” (The Effect of Project-based Learning on Learning Process and Attitudes) The X th National Congress on Educational Sciences, Faculty of Education, Abant İzzet Baysal University. Bolu, June 7-8, 2001 (Co-author)
57. “Program Geliştirmede Yeni Yönelimler” (New Trends in Curriculum Development) Faculty of Education, Marmara University, May 25, 2001
58. “Yapılandırmacı Yaklaşımının Öğrenme Ürünlerine Etkisi” (The Effect of Constructivism on Learning Outcomes) The IXth National Congress on Educational Sciences, Faculty of Education, Atatürk University. Erzurum, September 27-30, 2000
59. “Öğretme-Öğrenme Stratejileri” (Teaching and Learning Strategies) Kırıkkale University, Kırıkkale. June 2, 2000.
60. “Etkin Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Başarısına Etkisi” (The Effect of Active Learning on Student Success) The VIIIth National Congress on Educational Sciences,The Black Sea Technical University, Trabzon: Sept. 1-3, 1999 (Co-author)
61. “Öğretme Sanatı” (The Art of Teaching) Land Forces War Academy, Ankara: April 13, 1999
62. “A New ESP Reading Programme for Engineering and Architecture Faculties” ESP Challenges: 3rd Slovak International Conference. Trnava-Slovakia, June 16-18,1998 (with Mirici)
63. “Türkiye’de Orta Öğretimin Yeniden Düzenlenmesi”-(Reorganization of Secondary Education in Turkey) What Kind of Education System- Existing practices and proposals for the future. Dokuz Eylül Üniversity, Faculty of Education Educational Symposium ’97, İzmir, Turkey. April 10 – 12, 1997
64. “Curriculum Practices for Equity and Excellence in the Turkish Educational System” The Public Authority for Applied Education and Training. Human Resources Development: An Investment Conference, Kuwait, Nov. 30th – Dec. 4th, 1996
65. “New Prospects for Teacher Education in Turkey” The Third Educational Sciences Congress. Uludağ University, Bursa, Turkey. Sept. 5-7, 1996 (Keynote Speaker)
66. “Pros and cons on English-medium teaching at secondary high schools” Turkish Republic of Northern Cyprus, Ministry of Education, “Reformation on Education System” Lefkoşa: Nov. 02-03, 1995 (invited speaker).
67. “Opinions on Doctoral Curricula offered by the Departments of Educational Sciences” Çukurova University, Faculty of Education. Adana, Turkey. April 28-30, 1994.
68. “Approaches To ELT Curriculum Design” The Second International Conference On ELT and Teacher Training in the 1990s. Middle East Technical University. Ankara, Turkey. Sept. 23-25, 1992.
69. “A Curriculum Model for Life-Long Language Learning” Inter- governmental Symposium on Transparency and Coherence in Language Learning in Europe: Objectives, Evaluation, Certification. Rüschlikon-Feusisberg, Switzerland, 10-16 Nov. 1991
70. “Communicative Approach” Autumn Swapshop, TED Ankara College, Ankara, Oct. 12, 1991.
71. “A Curriculum Design For Lifelong Language Learning” XVIIth FIPLV World Congress. Pecs, Hungary. August 10-14, 1991.
72. “Teaching English through Cooperative Learning” The Vth Linguistics National Congress. 9 Eylül University, İzmir. May 16-18, 1991.
73. “Role and Importance of Mastery and Cooperative Learning in Developing the Quality of Instruction.” The First National Symposium on Prospectives and Prospects in Education : Developing the Quality of Education. İstanbul: April 13-14, 1991.
74. “Education And Changing Social Realities in Turkey” Comparative And International Education Society Conference. Pittsburgh, USA. March 14-17, 1991.
75. “Anatolian High Schools in Turkish Educational System: Past, Present, Future” Turkish Education Association. Ankara, Oct.20, 1989.
76. “The Role of The Teacher in Foreign Language Instruction” The Third Symposium on Linguistics. Çukurova University, Faculty of Education. Adana, June 21-22, 1989.
77. “Türk Eğitim Sisteminde Bir Program Modeli” (A Curriculum Model for the Turkish Educational System). The National Symposium on Models of Turkish Educational System from Past to Present. Ibn-i Kemal Research Center. Tokat, Sept. 29-Oct.2, 1988.
78. “Orta Öğretimde Program Geliştirme” (Curriculum Development in Secondary Education) The Oreintation Seminar on School Administration, Işıklar Army College, Bursa, Sept. 20-23,1988.
79. “Measurement and Evaluation in Foreign Language Education” T.C. Central Bank In Service Training Seminar . Ankara: Nov. 14 and 21, 1987.
80. “Computer – Assisted Foreign Language Instruction in USA and Turkey” TED Ankara College. Ankara: May 3-11, 1986.
81. “Foreign Language Instruction and Its Problems in Turkey” The First National Symposium on Education, Faculty of Education, Marmara University, İstanbul: Nov. 23-26, 1985.
82. “The Problems of Turkish Cypriot University Students in Turkey” Turkish Republic of Northern Cyprus, The First Symposium on Youth Problems. Lefkoşa: Oct. 30-31, 1985.
83. “Teaching Dialogues” – “Testing and Evaluation” A Seminar on English Language Teaching. Kayseri: Erciyes University, Oct.17-19. 1983.
84. “New Teaching Methods and Techniques in Foreign Language Instruction” İstanbul: Naval War Academy. İstanbul: May 3-5, 1983.
85. “Preparing A Lesson Plan”- “Using Visual Aids in Teaching Reading Skills” Turkish-American Association. In-Service Teachar Training Seminar on ELT. Ankara: Sept. 21-25, 1982.
86. “Teaching Reading” A Seminar on Teaching English as a Foreign Language. Ankara: Hacettepe University, Sept. 7-8, 1981.

Dedicated publications (books, conferences)
2010, (101 MA and PhD students) Tezim, Danışmanım ve Ben (My thesis, My supervisor and Me) Ankara: Pegem Academy
2010, International Conference on New Trends in Education and Their Implications “In honor of Prof. Dr. Özcan Demirel in his 50th year of service in Education” 11-13 November, 2010, Antalya- Turkey