Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yüksek Lisans 1

• “Yabancı Dille Eğitim Yapan Okulların Giriş Sınavı Hakkında V.Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri”, Neşe Işık, Hacettepe Üniversitesi, 1986.
• “TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Orta Kısım Birinci Sınıfta Hazırlık Okulundan ve İlk Kısımdan Gelen Öğrencilerin İngilizce Dersindeki Başarıları”, Selma Parıltı, Hacettepe Üniversitesi,1988.
• “Dönüt ve Düzeltmenin Almanca Yazılı Anlatım Erişisine Etkisi”, Gürcan Ültanır, Hacettepe Üniversitesi, 1989.
• “Language Aptitude Tests”, Ahmet Remzi Uluşan, Gazi Üniversitesi,1989.
• “Bilgisayarlı Öğretimin İlkokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Erişisine Etkisi”, Nilüfer Sezer, Hacettepe Üniversitesi,1989.
• “Kara Harp Okulu Yabancı Dil Öğretmenlerinin Eğitimde Araç Gereç Kullanımına İlişkin Görüşleri”, Osman Kurtkan Kapıcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi,1990.
• “Teaching Reading at Elementary Level”, Yavuz Atlı, Gazi Üniversitesi,1990.
• “Bağ – Kur Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Bilgi İşlem Kursuna Katılanların Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri”, Zeki Kaya, Hacettepe Üniversitesi,1990.
• “Kamu Sektöründe Çalışan Yüksekokul Mezunu Görevlilerin Hizmetiçi Eğitim Kapsamında Yabancı Dil Eğitimi ile İlgili Görüşleri”, Derya Oktar Güner, Hacettepe Üniversitesi,1991.
• “Öğretmen Liselerinin Öğretmen Yetiştirmedeki Yeri”, Hülya Pehlivan, Hacettepe Üniversitesi,1992.
• “Hacettepe Üniversitesi Öğretmenlik Sertifikası Programı Hakkında Öğrencilerin Görüşleri ve Tutumları”, Selma Üstün, Hacettepe Üniversitesi,1992.
• “İletişimci Yaklaşımın Yabancı Dil Eğitim Programlarındaki Yeri”, Yusuf Budak, Hacettepe Üniversitesi,1992.• “İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler Konusunda Öğretmenlerin Görüşleri”, Yurdagül Olçum, Hacettepe Üniversitesi,1992.
• “İlkokul Dördüncü ve Beşinci Sınıf Türkçe Öğretiminde Pekiştirme, Katılım ve Dönüt-Düzeltme Değişkenlerinin Bir Arada Kullanılmasının Öğrencilerin Erişilerine Etkisi”, Nurten Demir, Hacettepe Üniversitesi,1994.
• “İlkokul Öğretmenlerinin Türkçe Dersindeki Davranışları”, Banu Yangın, Hacettepe Üniversitesi,1994.
• “How to Solve the Problem of Fear of Making Mistakes in the Learner’s Mind”, Koray Bilen, Gazi Üniversitesi, 1995.

• “İlköğretim Matematik Dersi Programının Planlama, Uygulama ve Değerlendirme Çalışmalarına Getirdiği Katkı ile İlgili Öğretmen ve Müfettiş Görüşleri”, Abdulrahman Kılıç, Hacettepe Üniversitesi, 1995.
• “Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde Eğitim Öğretimle İlgili Sorunlar Hakkında Öğrenci, Öğretmen ve Yönetici Görüşleri “, Yurdagül Güneş, Hacettepe Üniversitesi,1996.
• “Okuma Güçlükleri ile Okuduğunu Anlama Becerisi Arasındaki İlişki Düzeyi”, Bahattin Acat, Hacettepe Üniversitesi,1996.
• “Genel, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri” Gülsen Bağcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi,1997
• “Sınama Durumlarına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri”, Semih Şahinel, Hacettepe Üniversitesi, 1997.
• “İletişimci Yaklaşımda Öğretim Tekniklerinin Yeri”, Dilek Peçenek, Ankara Üniversitesi, 1997.
• “Yabancı Dil Öğretiminde Dramanın Kullanımı”, Sıla Ay, Ankara Üniversitesi,1997.
• “Türkiye’de İsponyalca Öğretiminde Öğrencilerin Karşılaştıkları Güçlükler”, Aygül Şıklar, Ankara Üniversitesi, 1997.
• “Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerindeki Etkisi”, Gürcü Koç, Hacettepe Üniversitesi,1998.

Yüksek Lisans 2

• “Fransızca Öğretiminde Sesletim Güçlükleri”, Gülhanım Ünsal, Ankara Üniversitesi,1998.
• “Yabancı Dil Öğretiminde Bilgi Teknolojisinin Yeri”, Şebnem Sunengin Çakır, Ankara Üniversitesi, 1999.
• “TPAO Genel Müdürlüğü Çalışanlarının Katıldıkları Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerine İlişkin Görüşleri”, Özden Akın Çiftçi, Hacettepe Üniversitesi,1999.
• “Program Geliştirme Sürecinde Çoklu Zeka Kuramının Yeri”, Süleyman Tarman, Hacettepe Üniversitesi,1999.
• “Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı ‘İlk Yardım Eğitim Programına ‘ İlişkin Katılımcı Görüşleri”, Bahar Şevkat Özvarış, Hacettepe Üniversitesi,1999.
• “Yabancı Dil Öğretmenlerinin Hizmet İçinde Eğitilmesi”, Özlem Işık, Ankara Üniversitesi, 2000.
• “İlköğretimde Kullanılan Öğretim Stratejisi, Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri”, Songül Demirezen, Hacettepe Üniversitesi, 2000.
• “Hayat Bilgisi Dersinde Çoklu Zeka Kuramının Etkisi”, Candan Obuz, Hacettepe Üniversitesi, 2001.
• “Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı”, Eda Erdem, Hacettepe Üniversitesi, 2001.
• “Çok Dillilik Bağlamında İtalyanca Öğrenen Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar”, Meltem Aktaş, Ankara Üniversitesi, 2002.
• “Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi”, Canay Demirhan, Hacettepe Üniversitesi, 2002.
• “İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı İçeriğinin Düzenlenmesine İlişkin Görüşler”. Hacettepe Üniversitesi, Zeynel Hayran, Hacettepe Üniversitesi, 2002.
• “İlköğretim 7. Sınıf Matematik Ders Kitaplarına İlişkin Öğretmen, Öğrenci ve Uzman Görüşleri”, Ayla Arseven, Hacettepe Üniversitesi, 2003.
• “Proje Tabanlı Öğrenmede Portfolyoların Kullanımı ve Öğrenme Sürecine Yansımaları”, Osman Vaiz, Hacettepe Üniversitesi, 2003.
• “Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Matematik Dersi Öğrenme Süreci ve Öğrenci Tutumlarına Etkisi”, Makbule Yurtluk, Hacettepe Üniversitesi, 2003.
• “Etkin Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Öğretiminde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri”, Filiz Yıldız Özkaran, Hacettepe Üniversitesi, 2003.
• “Eğitim Fakültelerinde ‘İlköğretimde Drama’ Dersini Veren Öğretim Elemanlarının Karşılaştıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri”, Sıddıka Oruç, Hacettepe Üniversitesi, 2004.

• “Türkiye İlköğretim İngilizce Öğretim Programı ve Finlandiya Yabancı Dil Programının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi”, Candan Büge, Hacettepe Üniversitesi, 2005.
• “Yabancı Dil Yazma Öğretiminde Düşünme Becerilerinin Kullanmanın Başarıya Etkisi”, Ebru Şenkaya, Hacettepe Üniversitesi, 2005.
• “İngilizce Öğretiminde Örgütleme Stratejilerinin Başarıya ve Tutuma Etkisi”, Kamer Yardımoğlu, Hacettepe Üniversitesi, 2006.
• “Tıpta İnsan Bilimleri Programlarının Geliştirilmesine İlişkin Görüşler”, Melih Elçin, Hacettepe Üniversitesi, 2007
• “Yabancı Dil Öğretiminde Sözcüğün Anlamını Kestirme Stratejisinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi” Esin Eraslan, Hacettepe Üniversitesi, 2007
• “Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerinin Göstergesi Olarak 2006 PISA Sonuçlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi” Nur Akkuş, Hacettepe Üniversitesi, 2008.
• “Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri” Özge Can, Hacettepe Üniversitesi, 2008.
• “Yabancı Dilde Biyoloji Öğretiminin Başarıya ve Tutuma Etkisi” Ayşe Onur, Hacettepe Üniversitesi, 2009
• Aytekin Şahin, Hacettepe Üniversitesi, 2010