Yönettiği Doktora Tezleri

Doktora 1

• “Okuduğunu Anlama Düzeyinin ve Öğrenme için Ayrılan Zamanın Bilişsel Öğrenme Düzeyine Etkisi”, Vildan Egelioğlu, Hacettepe Üniversitesi, 1989.
• “Yöntem Farklılığının Erişiye Katkısı”, Güzin Büyükkurt, Hacettepe Üniversitesi, 1989.
• “Coursebook Analysis and Design for ELT in the State Schools in Turkey”, Aydan Ersöz, Gazi Üniversitesi, 1990.
• “Metinden Öğrenme İlkelerine Göre Hazırlanan Ders Kitabının Öğrenci Erişicisine Etkisi”, Saba Yalçın, Hacettepe Üniversitesi, 1994.
• “İlkokul II. Sınıf Hayat Bilgisi Dersini Okutan Öğretmenlerin Bu Dersteki Etkinliklere Ayırdıkları Sürenin Değerlendirilmesi”, Nurdan Kalaycı, Hacettepe Üniversitesi, 1994.
• “Attitudes of Students Toward Computer (CALL) and Writing with a Word Processor”, Meltem Eney, Gazi Üniversitesi, 1994.
• “İlkokul Fen Öğretiminde Hedef Davranışların Kazandırılması ile Bilişsel Öğrenmelerin Kalıcılığı ile İlgili Yaklaşımlar”, Selma Parıltı Moza, Hacettepe Üniversitesi, 1995.
• “Geleneksel, İşbirliği ve Ödüllü Değişim Ekonomisine Dayalı Öğrenmenin Öğrenci Erişisine Etkisi”, İlhan Oktar, Hacettepe Üniversitesi, 1995.
• “Büyük Ölçekli Kuralların Öğretiminin Okuduğunu Anlamaya Etkisi”, Özler Çakır, Hacettepe Üniversitesi, 1995. “Bilgisayar Ders Yazılımlarını Değerlendirmek İçin Bir Model Önerisi”, Feza Orhan, Hacettepe Üniversitesi, 1996.
• “İletişim Fakültelerindeki Basın-Yayın Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi”, Hakkı Sayın, Gazi Üniversitesi, 1996.
• “Designing A Reading Curriculum for Preparatory Classes of Engineering Faculties”, İsmail Hakkı Mirici, Gazi Üniversitesi, 1997.
• “Sınıfiçi Demokratik Öğretimin Öğrenci Erişisi ve Akademik Benlik Kavramına Etkisi”, Esed Yağcı, Hacettepe Üniversitesi, 1997.
• “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Yaratıcı Dramanın Erişiye ve Derse Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisi”, Tülay Üstündağ, Hacettepe Üniversitesi, 1997.

• “Örnek Olay ve Oyun Yoluyla Öğretimin Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenme Düzeyine Etkisi”, Hülya Pehlivan, Hacettepe Üniversitesi, 1997.
• “Dinlediğini Anlama Becerisini Geliştirmede ELVES Yönteminin Etkisi”, Banu Yangın, Hacettepe Üniversitesi, 1998.
• “Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması”, Derya Oktar Ergür, Hacettepe Üniversitesi, 1998.
• “İşbirliğine Dayalı Öğrenme Teknikleri ve Denetim Odakları Üzerine Bir Çalışma”, Kevser Baykara, Hacettepe Üniversitesi, 1999.
• “Öğrenme Stratejilerinin Öğrenci Erişi ve Tutumlarına Etkisi”, Ali Murat Sünbül, Hacettepe Üniversitesi, 1999.
• “Derste Not Almanın Öğrenme ve Hatırlama Düzeyine Etkisi”, Aytunga Oğuz, Hacettepe Üniversitesi, 1999.
• “Dilin İşlevselliği Yaklaşımına Göre Hazırlanan Türkçe Öğretim Programının Temel Dil Becerilerinin Kazanılmasına Etkisi”, Bahattin Acat, Hacettepe Üniversitesi, 2000.

Doktora 2

• “Eleştirel Düşünme Becerileri ile Tümleşik Dil Becerilerinin Geliştirilmesi”, Semih Şahinel, Hacettepe Üniversitesi, 2001.
• “Gözden Geçirme Stratejisi ile Desteklenmiş Çoklu Zeka Kuramı Uygulamalarının Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi” Nilay Talu, Hacettepe Üniversitesi, 2001.
• “Eleştirel Düşünme Becerilerini Temel Alan Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi”, Orhan Akınoğlu, Hacettepe Üniversitesi, 2001.
• “Öğretmen Adaylarının Öğrenci Merkezli Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme Becerilerini Geliştirme”, Gülsen Bağcıoğlu Ünver, Hacettepe Üniversitesi, 2002.
• “Biyoloji Programının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma”, Yurdagül Güneş, Hacettepe Üniversitesi, 2002.
• “Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirmede Çoklu Zeka Kuramının Etkisi”, Sıla Ay, Ankara Üniversitesi, 2002.
• “Oluşturmacı Yaklaşımla İngilizce Yazma Becerisini Geliştirmenin Öğrenci Başarısına Etkisi”, Binnur Genç İlter, Ankara Üniversitesi, 2002.
• “Fen Bilgisi Öğretiminde Etkin Öğrenme Yaklaşımının Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi”, Cavide Demirci, Hacettepe Üniversitesi, 2002.
• “Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Alan ve Meslek Bilgisi Yeterlikleri ile Derse Yönelik Tutumları”, Sadık Yüksel Sıvacı, Hacettepe Üniversitesi, 2003.
• “İngilizce Dersinde Uygulanan İzleme Testlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi”, Özlem Saka, Ankara Üniversitesi, 2004.
• “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenenlerin Problem Çözme Becerilerine, Biliş-ötesi Farkındalık ve Derse Yönelik Tutum Düzeylerine Etkisi İle Öğrenme Sürecine Katkıları”, Bünyamin Yurdakul, Hacettepe Üniversitesi, 2004.
• “Avrupa Konseyi Yabancı Diller Ortak Başvuru Metnine Uygun Türkçe Öğretiminin Başarıya ve Tutuma Etkisi”, Dursun Köse, Ankara Üniversitesi, 2005.
• “Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine, Problem Çözme Becerisine ve Öz-Yeterlik Algı Düzeyine Etkisi”, Eda. Erdem, Hacettepe Üniversitesi, 2006.
• “Basamaklı Öğretim Programıyla Desteklenmiş Proje Tabanlı Öğrenmenin Sürece, Öğrenen ve Öğretmen Görüşlerine Etkisi”, Alper Başbay, Hacettepe Üniversitesi, 2006.
• “Yabancı Dil Öğretmenlerinin Eğitbilimsel ve Alan Bilgisi Açısından Değerlendirilmesi”, Yusuf Şahin, Ankara Üniversitesi, 2006.
• “Yansıtıcı Düşünmenin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarına Katkıları”, Necla Köksal, Hacettepe Üniversitesi, 2006.
• “İlköğretim 7. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Programının Değerlendirilmesi”, Nihat Uyangör, Hacettepe Üniversitesi, 2007.
• “Yabancı Dilde Yazma Becerisinin Öğretiminde Özetleme Tekniğinin Öğretimi ve Başarıya Etkisi”, Selma Deneme, Ankara Üniversitesi, 2008
• “Sözlü İletişim Becerilerinin Gelişiminde Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni Uygulamalarının Başarıya, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi”, Korkut İşisağ, Ankara Üniversitesi, 2008
• “Duyuşsal Özelliklerin Gelişimi Açısından Örtük Program”, İbrahim Tuncel, Hacettepe Üniversitesi, 2008

• “Uygulama Öğretmenliği Eğitiminin, Uygulama Öğretmenliğine İlişkin Yeterliliğe ve Tutuma Etkisi”, Meltem Yalın Uçar, Hacettepe Üniversitesi, 2008.
• “Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenme Ürünlerine Etkisi”, Cevdet Epçaçan, Hacettepe Üniversitesi, 2008.
• “Avrupa Dil Portfolyosu Uygulamaları Bağlamında Özgün Değerlendirmenin Başarıya ve Tutuma Etkisi”, Bengü Aksu Ataç, Ankara Üniversitesi, 2008.
• “Yabancı Dilde Bilgilendirici Yazma Alanında Öz Düzenleme Becerilerinin Kullanımı ve Başarı Arasındaki İlişki”, Alev Özbay, Hacettepe Üniversitesi, 2008
• “Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Tutumlar İle Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki”, Sevgi Turan, Hacettepe Üniversitesi, 2008
• “Yabancı Dil Öğretiminde Yaratıcı Yazma Yaklaşımının Başarıya ve Yazılı Anlatıma Etkisi”, Meltem Aktaş, Ankara Üniversitesi, 2009
• “Bilişsel Okuma Stratejilerine İlişkin Eğitici Görüşleri” Bülent İnal, Ankara Üniversitesi, 2009
• Damla Pınar Çoşkuner Yapar, Hacettepe Üniversitesi, 2010
• Nilgün Eroğlu Üstün, Hacettepe Üniversitesi, 2010
• Mine Aksoy, Ankara Üniversitesi, 2010• Semin Kazazoğlu, Ankara Üniversitesi, 2010 • Şebnem Sunengin Çakır, Ankara Üniversitesi, 2010